شرکت-شرکت-پوا
,

یک مدیر محلی هلندی مورد نیاز است؟

آیا یک مدیر محلی هلندی موظف است یک BV هلندی را بکار ببرد؟ نه ، داشتن یک مدیر محلی هلندی برای تنظیم BV هلندی الزامی نیست. در حقیقت ، بیشتر مشتری های ما ساکن غیر هلندی هستند. اگر یک شرکت کوچک یا متوسط ​​هستید ، یا…