,

انواع شرکت هلندی

انواع مختلفی از اشخاص حقوقی (rechtsvormen) وجود دارد که کارآفرینان می توانند در هلند تأسیس کنند. آنها را می توان در دو گروه طبقه بندی کرد: یکپارچه (فرم قانونی اجباری) و غیر قابل جمع (شکل قانونی اجباری نیست). ...